Нашите условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ САЙТА „WWW.BANICABG.COM”

Настоящият документ (наричан „Права за ползване“ и „Общи условия“) съдържа общите условия на Притежателя на сайта (дефиниран по-долу) за ползване на сайта banicabg.com

Всички елементи на сайта banicabg.com, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „СОФИЙСКА БАНИЦА“ ООД, ЕИК 202077922, оператор на веригата Софийска баница за България (наричано още „Притежател на сайта“ или „Софийска баница“).

Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на притежателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

І. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Услуги“ са предоставяните от притежателя услуги по представяне на продуктите, доставка и промоционални акции.

„Уебсайт/Сайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Потребител“ e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от притажетеля.

„Злоумишлени и некоректни действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

„Доставка“ – предаване на поръчка, опаковане в подходящ за транспортиране вид и транспортиране на поръчката до адрес предоставен от клиента.

„Интернет страница“ по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

„Случайно събитие" е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

„Потребителски профил” е обособена част в banicabg.com, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от banicabg.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощеска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

„Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в banicabg.com
„Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

„Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

 

ІІ. ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

2.1 Притежателят има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите затова.

2.2 Притежателят има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

2.3 Притежателят има право при неизпълнение на договорни отношения, злоумишлени действия, непристойни коментари и други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия да изтрие, ограничи и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.

2.4 Притежателят има право да търси отговорност и санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи по Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия.

2.5 Притежателят има правото да отдава с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

2.6 Притежателят има право да генерира и изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес синтезирана информация за новостите в предлаганите услуги под формата на електронен бюлетин, седмично меню или актуални промоции.

2.7 Притежателят се задължава да осигури на потребителя по ясен и недвусмислен начин възможност за отказ за получаване на съобщенията по т. 2.6.

2.8 Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

2.9 Потребителят има право да посочи електронен адрес, на който иска да получава синтезирана информация за новостите публикувани в сайта на Притежателя под формата на електронен бюлетин.

2.10 Потребителят има право да откаже, посредством начините предоставени от Притежателя съгласно т. 2.7, като отказа от получаването на съобщенията лишава потребителя от възможността да участва в промоционалните предложения, изискващи изпращането на ваучери и/или обратна връзка.

2.11 Потребителят е длъжен да уведоми предварително по подходящ начин Притежателят в случай, че използвания при регистрацията мейл адрес е в регистъра на електронни адреси на юридически лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

3.1 Софийска баница, чрез Уебсайта banicabg.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

3.2 Част от Услугите на Уебсайта banicabg.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта banicabg.com  – новини, промоции, календар с информация за предстоящи събития, актуално меню от aртикули или друго предоставено от banicabg.com съдържание.

3.3 Използването на част от Услугите на banicabg.com е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Тези Услуги са адресирани до и се предлагат само на лица, навършили 14 (четиринадесет) години.

 

IV. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1 Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта banicabg.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта banicabg.com („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т.3.2.

4.2 Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http:// banicabg.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта banicabg.com. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта banicabg.com, включително с отварянето на Интернет страница от banicabg.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта banicabg.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

4.3 За да може да използва услугите по т. 3.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.banicabg.com

4.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен/на съм с общите условия на Banicabg.com" и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Права за ползване и Уведомлението за поверителност, публикувани на сайта banicabg.com приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

4.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от banicabg.com услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на banicabg.com данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

4.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, „banicabg.com“има право да откаже регистрацията.

4.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, „banicabg.com“ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

V. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

5.1 При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 3.3.

5.2 Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 3.3. banicabg.com не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5.3 Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

5.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно banicabg.com в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

5.5 Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта banicabg.com, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на banicabg.com. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни Услуги по т. 3.3. на banicabg.com, да управлява разположено от него на сървър на banicabg.com Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и тайните въпрос и отговор, да прекрати регистрацията си в banicabg.com и др.

5.6 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). banicabg.com може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1 Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.4.2 или т.4.3.1.

6.2. Договорът се сключва на български език.

6.3. Договорът има действие:
а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 3.2.;
б) За регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

VII. ДОСТАВКИ НА ХРАНА И УСЛУГИ

7.1. Притежателят предоставя услугата - доставка на храна до дома и офиса, в рамките на гр.София.

7.2 Приемането на поръчки за доставка се извършва он-лайн чрез сайта, по фирмен телефон специално даден за взимане на поръчки (+359899763232) или чрез друго комуникационно средство, предоставено от сайта на Софийска баница.

7.3 Доставките се извършват от оторизирани служители на Софийска баница.

7.4 Доставката на поръчаните артикули се извършва до точен адрес, посочен от потребителя, а също така и при предoставен телефон за обратна връзка.

7.5 Доставката на поръчаните артикули се извърша в рамките на 120 (сто и двадесет) минути от приемане на поръчката. В случаи на форсмажорни обстоятелства (лоши метеорологични условия, пътни инциденти и др.), времето за поръчка може да е неопределено или поръчката може да бъде анулирана от притежателя.

7.6. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в разумни срокове в зависимост от часовия пояс и натовареността на Софийска баница.

Работното време за приемане на поръчки за същия ден е от 07:00ч до 15:00ч.

Работното време за доставка на поръчки е всеки ден от 07:00ч до 16:00ч.

При направена поръчка във времевия интервал от 19:00 до 07:00 ч. на следващия ден, вашата поръчка ще бъде изпълнена само ако е за времевия интервал след 08:00 ч. на започващия ден.

Поръчки за погачи и козунаци се приемат всеки ден до 15ч за следващия!

Поръчки за на място (взимане от обектите) се правят до 15:00 за същя ден или до 18:00 ч. за следващ ден. Ако поръчката е направена до 15:00 за същия ден, то тя може да бъде взета до 18:00 ч. от обекта.

Минималната сума за поръчка с доставка до адрес е 13.50лв (без цената за доставката).

При поръчка на стойност до 30 лв. се начисляват 3.50 лв. за доставка. Поръчки на стойност над 30 лв., са с безплатна доставка.

Поръчките, както и данните за контакт на клиенти, които поръчват за първи път, може да бъдат потвърдени по телефона.

При доставка се заплаща само в брой в български лева. Не се приемат ваучери, чекове и карти. Ако желаете да платите с дебитна или кредитна карта, трябва да го направите при поръчката.

 

Софийска Баница доставя в следните райони на София: (Моля приближете или отдалечете картата за да намерите нужния ви район. След 30 сек. ще се зареди цветово поле даващо представа за районите покривани за доставка от Софийска Баница).

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Jc9LYmLpMVRd0gMfShdAof82Tzc&ll=42.67754461005812%2C23.338236499999997&z=11

Покриваме почти всички райони на София, но за да бъдем по-точни, моля разгледайте картата по-горе.

Софийска баница ООД си запазва правото за промяна на цените и грамажите на артикулите, както и на районите за доставка.

Стойността на телефонния разговор се таксува с нормалната такса за обмен на минута по тарифите на съответния оператор.

 В случай, че Потребител е направил поръчка за доставка извън район на доставки, както и при невъзможност или затруднение за доставка, същият следва да бъде своевременно уведомен за това.

 

VIII. ДЕЙСТВИЕ, ПУБЛИКУВАНЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1. Връзки към Общите условия са разположени в долната част на сайта на Притежателя.

8.2 С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Софийска баница. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

8.3 С подаването на заявка от потребител и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на потребителя, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка ("електронна препратка" по смисъла на Закона за електронната търговия), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, както и с доброволна регистрация потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от Притежателя, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и Притежателя те имат силата на договор, който трябва да се спазва.

8.4 Общите условия са в сила за страните от извършването на електронното изявление от страна на потребителя до момента на прекратяване използването на услугите на Притежателя чрез напускане на съответния сайт, като при всяко ново влизане се сключва нов договор.

8.5 При изменения и/или допълнения на Общите условия, притежателя уведомява потребителите по подходящ начин за извършените промени – като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията.

8.6. Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последна им актуализация

8.7 Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 9.5. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до Софийска баница, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Cофийска баница, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Софийска баница за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта banicabg.com, при което Софийска баница има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Софийска баница услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта banicabg.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Софийска баница.

9.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Софийска баница услуги да не зарежда, разполага на сървър на Софийска баница и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
a) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в) с порнографско или открито сексуално съдържание;
д) съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л) съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
м) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

9.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Софийска баница услуги:
a) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б) да уведомява незабавно Софийска баница за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в) да не се представя за друго лице;
д) да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Cофийска баница Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта banicabg.com, съответно преустанови използването на Услугите по т. 4.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 4.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а Coфийска баница спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 15.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

9.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта banicabg.com, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

9.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от banicabg.com услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта banicabg.com, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОФИЙСКА БАНИЦА

10.1. Cофийска баница се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации на Софийска баница доставки.

10.1.1. Софийска баница гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на 4 (четири) часа, считано от момента на доставка на поръчката. С оглед на това Софийска баница препоръчва да консумирате доставените Ви продукти в рамките на посочения по-горе срок. След този срок Софийска баница не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.

10.1.2. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За Вашата рекламация е необходимо да ни уведомите в рамките на 60 мин., считано от часа на предаване на поръчката Ви, като уведомлението се счита за подадено, чрез обаждане по телефона на националния Център за приемане на поръчки с номер +359899763232. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след този срок Софийска баница не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

10.1.3. При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна Ви предлагаме следната възможност за разрешаване на установения проблем в зависимост от ситуацията, вида и естеството на проблема:

- Ще Ви заменим/добавим сгрешения или липсващия продукт с нов, по-възможно най-бързия начин в рамките на същия ден/следващия ден или ще Ви предоставим ваучер, от който ще можете да се възползвате при следваща Ваша поръчка, който ще се равнява на стойността на сгрешения продукт.

10.1.4. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези свързани с недоставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни, в количество, не по-малко от две трети от доставеното.

10.1.5. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метероологични условия.

10.2. Cофийска баница няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Cофийска баница няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

10.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Cофийска баница съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на banicabg.com, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Coфийска баница или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

10.4. Cофийска баница има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от Cофийска баница.

10.5. Cофийска баница има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

 

ХI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Cофийска баница полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Cофийска баница не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

11.2. Cофийска баница не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Cофийска баница, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Cофийска баница.

11.3. Cофийска баница не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

11.4. Cофийска баница не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта banicabg.com.

11.5. Страните приемат, че Cофийска баница не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Софийска баница с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Cофийска баница предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

11.6. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта banicabg.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Софийска баница грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Софийска баница за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

11.7. Cофийска баница не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Cофийска баница, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

XІI. ПРАВА НА „CОФИЙСКА БАНИЦА“ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

12.1. Cофийска баница има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на Cофийска баница, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта banicabg.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

12.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Coфийска баница има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

12.3. Cофийска баница има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на Софийска баница ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи Cофийска баница има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 3.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

12.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта banicabg.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Софийска баница има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

12.5. В горните случаи Cофийска баница не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХIII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

13.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Cофийска баница и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от Cофийска баница Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

13.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Cофийска баница за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.

13.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Cофийска баница и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 4.3.2, изречение последно.

 

ХIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на Cофийска баница или прекратяване на поддържането на Уебсайта banicabg.com;

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в/ други предвидени в закона случаи.

14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Coфийска баница има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Cофийска баница не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на Cофийска баница, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта banicabg.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Coфийска баница е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Cофийска баница. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Cофийска баница, дори ако не е било получено.

15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15.4. Уебсайтът banicabg.com се поддържа от Софийска баница посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Cофийска баница не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта banicabg.com извън територията на Република България, както и в частност населените места в които не се осъществява доставка могат да се използват само неплатени услуги. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

XVI. СПОРОВЕ

16. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие -  по съдебен ред.


Настоящите Общи условия са приети от "СOФИЙСКА БАНИЦА" ООД на 25/05/2018 г. и са последно изменени на 22/06/2021 г.

 

 

Начини на плащане:

Данни на фирмата:

Софийска баница ООД

Код по Булстат: 202077922

Адрес: гр.София, улица св.Киприян 56

МОЛ: Светлин Димитров

Телефон: 0899/763232

e-mail: delivery@banicabg.com

Виртуален Пос Терминал: Уникредит Булбанк

Плащане с карти: VISA и MasterCard

С банкова карта и наложен платеж могат да се платят всички артикули от сайта.

Всички цени в сайта са в български лева с ДДС.

Софийска баница си запазва правото за промяна в ценовата политика.

 

Уведомление за поверителност

В сила от 25 май 2018 г.

 

Уважаеми дами и господа, за Вас е от значение да знаете как ние от „СОФИЙСКА БАНИЦА“ ООД („ние“), оператор на веригата пекарни Софийска баница, събираме, съхраняваме и използваме Ваши лични данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с Вас.

Този документ се отнася за Вас, ако сте наш клиент или негов представител, посетител на нашите пекарни, разглеждате страниците ни в интернет и социалните мрежи, задавате ни въпрос или се обръщате към нас по друг повод  („Вие“, „Вас“). Във Ваш интерес е да отделите време и да се запознаете с настоящото Уведомление.

Ние сме съобразили настоящото уведомление за поверителност („Уведомлението“) със Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) („Регламента“), в сила от 25 май 2018г. 

Съгласно Регламента и българският Закон за защита на личните данни, Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, които обработваме. Нашите идентификационни данни като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

От Уведомлението Вие ще научите:

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АКО ВИЕ ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

КОРИГИРАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

ПРАВО НА ЖАЛБА 

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦА

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

 

- КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Когато се обръщате към нас, за да поръчате нашите продукти (независимо дали в наш обект от веригата Софийска баница, по интернет чрез страницата banicabg.com или по телефона), да участвате в организирани от нас игри, да поискате да ви издадем карта с отстъпки, или да зададете въпроси или заявите Ваши права, ние може да получим от Вас или да ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.

Тази информация може да включва:

 • Вашите имена – така че ние да знаем кой сте Вие;
 • имейл адрес – за да можем да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка, параметри на доставка, спечелени награди от наши игри, да зададете въпроси или подадете оплакване, за да се регистрирате на сайта ни  banicabg.com, където можете да правите онлайн поръчки на наши продукти и др. Ако сте се абонирали за Нашия Бюлетин, Вие можете да поискате да не получавате повече имейл съобщения с промоции и оферти от нас като натиснете връзката Отписване/ Unsubscribe, намираща се в долната част на имейл съобщението, което сме ви изпратили или като ни ни изпратите за тази цел имейл на адрес info@banicabg.com
 • адрес, на който пребивавате – за да можем да изпълним Ваша поръчка за доставка на наши продукти или да Ви контактуваме по пощата (ако това е Вашето предпочитание);
 • мобилен или друг телефонен номер – за да можем да Ви се обадим или изпратим SМS във връзка с Ваша поръчка;
 • ако сте регистрирали акаунт (профил) при нас (например чрез уеб страницата ни www.banicabg.com): допълнителни данни като Ваша парола и определени предпочитания, история на онлайн поръчки. Ако направите връзка на този Ваш акаунт с ваш профил във Фейсбук или друга социална медия: допълнителна информация относно ваши контакти, приятели, какво харесвате и какво не харесвате, ако Вие прецените да споделите такава информация с нас чрез настройките на вашите акаунти в социалните медии.
 • информация, че ни „харесате“ или не и информация от Ваши постове, които Вие правите на нашите страници в социалните мрежи;
 • техническа информация относно Вашето устройство, с което отваряте нашите уеб страници, IP адрес при посещение на нашите страници – с цел да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга чрез нашите уеб страници;
 • както повечето интернет страници, които посещавате, ние също използваме „бисквитки“; повече информация за това можете да получени от нашата политика относно бисквитките " cookies";
 • Ваши гласови данни - когато се обадите на нашия кол център и разговорът бъде записван;
 • Ваш видео образ – при посещение в нашите пекарни, където се извършва видеонаблюдение;
 • Вашето ЕГН – когато желаете да Ви издадем фактура за покупка;
 • всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте.

Ние знаем, че тази информация може да изглежда в повече, но ние я използваме цялата, за да бъдете възможно най-удовлетворени при ползване на нашите услуги.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на продажба на наши продукти, за осигуряване на сигурността в нашите пекарни, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена и адрес, ние не бихме могли да извършим доставка на продукти на Cофийска баница. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете.

 

- КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По-горе ние Ви запознахме накратко защо ни е нужно да събираме всяка от посочените категории Ваши лични данни. Ето и малко повече детайли какво ние правим с информацията, която ни предоставяте.

Първо, ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

 • във връзка с и за изпълнение на договор, който сключваме с Вас (включително в устна форма относно покупка на наши продукти); или
 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или
 • наш или на трето лице легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са подобряване сигурността в нашите пекарни (за което извършваме видеонаблюдение), повишаване качеството на обслужването (за което например записваме разговорите с клиенти от нашия кол център и запазваме Вашите имена, адрес и телефон за улесняване на бъдещи доставки, освен ако Вие ни уведомите по телефона или на имейл адрес info@banicabg.com, че не желаете това), водене на кореспонденция с клиенти и трети лица във връзка със техни запитвания или с цел да им предложим наши продукти.

Ако ние получим мнения, коментари или друга информация относно Пекарни Софийска баница, които се оперират не от Софийска баница ООД, ние ще я предоставим на съответния друг франчайзингополучател, на основание неговият легитимен интерес да се запознае с тази предназначена за него информация;

 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи, например се абонирате за Бюлетин, за да получавате по имейл промоции и оферти на наши продукти, или относно ползване на „бисквитки“; предоставеното Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие. Можете да проверите как да оттеглите съгласието си в раздел „Какво е важно да знаете при упражняване на правата Ви“, намиращ се по-долу в настоящия документ.

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

 • да Ви доставим продукти, които предлагаме и които Вие сте поискали;
 • да Ви предоставяме информация във връзка с предлаганите от нас продукти, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, които сте избрали (телефон, SMS, имейл);
 • да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за наш продукт или сте отправили въпрос по повод допълнителна услуга, или да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
 • да извършваме дейността си съобразно приложимите счетоводни, данъчни и други закони, професионалните норми и правила, включително като отговаряме на искания на компетентни държавни органи;
 • да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели, като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страниците и за да отговарят те най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства;
 • във връзка с правни претенции, така както е посочено в раздел Колко време съхраняваме  личните Ви данни, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление.

Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

 

- С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни може да се наложи да споделяме Ваши лични данни с някои от следните лица:

 • нашите професионални консултанти и одитори;
 • които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • наши доставчици или бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни (включително фирми, които по възлагане поддържат нашите интернет страници, хардуер и софтуер, рекламни агенции, пощенски оператори);
 • нашите франчайзополучатели и други компании, опериращи с марката Cофийска баница (съгласно нормативните изисквания и договорните правила, и само доколкото е необходимо и само на служители от тези компании, които действително се налага да имат Вашата лична информация за изпълнение на техните задължения).

Също така, моля да имате предвид, че нашите уеб страници могат да съдържат връзки към други такива страници, които не са притежавани и оперирани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници. Ние настоятелно препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира лични данни. Настоящото Уведомление се отнася единствено до личната информация, която Софийска баница ООД събира за Вас чрез неговите уеб страници или по друг начин.

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с фирмите, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да за ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от фирмите, с които ние работим, моля уведомете ни на следния имейл адрес: info@banicabg.com


- ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ 

Ние може да предаваме и съхраняваме Вашите лични данни в други държави-членки на Европейското икономическо пространство. На територията на тези държави е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни, съгласно стандартите на Регламента.

Тъй като марката Софийска баница се предлага глобално, може да се окаже в определена ситуация необходимо да трансферираме Ваша лична информация на лица, извършващи дейност под тези марки, които са регистрирани в САЩ или в друга държава извън Европейското икономическо пространство. Ако се наложи да направим това, ние ще положим необходимата грижа да са налице адекватни предпазни мерки за защита на личните Ви данни, например ще трансферираме данните в съответствие с одобрени от ЕК стандартни договорни клаузи, регулиращи трансферите на определени Данни между нас и други дружества, ще изискаме вашето съгласие или ще използваме други основания, допустими от приложимите закони.

Ако Вие желаете повече информация относно конкретните предпазни мерки, които са били приложени по отношение на трансферирани Ваши лични данни, моля свържете се с нашето Длъжностно лице за защита на данни, чийто координати за връзка са посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас.

 

- КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена основно на базата на вида информация, която събираме и целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол -  11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години). Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

 

- КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Например ние кодираме комуникациите посредством SSL, кодираме информацията при съхранение, имаме защитни стени (firewalls), средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури и сме определили Длъжностно лице по защита на данните. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата парола и потребителско име, с които имате достъп до нашите интернет страници. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на ваш риск.


- КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ 

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните Ви данни или имате въпроси, обърнете се към нашето Длъжностно лице по защита на данните, чийто координати за връзка са посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас.

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;
 • Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
 • Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 • Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“);
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;
 • Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);

 

Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.


- ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.

Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до личните данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас. Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения за нашите клиенти, в резултат на автоматизирано обработване на техни лични данни.

Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

Упражняването на правото ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. В случай че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да Ви помолим да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви. Така ще ни помогнете да се ориентираме по-добре и по-бързо, а и самите Вие по-скоро да получите нужните Ви данни.


- АКО ВИЕ ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, ние ще преустановим обработването на Вашите данни;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (т.е. когато по наша инициатива ние ви правим предложения по телефона, по имейл и по пощата).

Ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна (или на профилиране, ако ние започнем да извършваме такова и за което ще Ви уведомим), ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

В случай, че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за този вид маркетинг (което би могло да включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг) и ние ще прекратим обработването им.

Ако не желаете да получавате от нас информация и оферти относно нашите продукти, моля уведомете ни писмено на за това на имейл адрес info@banicabg.com или на адреса, посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас, като посочите Вашите имена и адрес/или имейл адрес. Алтернативно, Вие можете да заявите отказа си да получавате непоискани търговски съобщения чрез натиснете връзката Отписване/ Unsubscribe, намираща се в долната част на всеки имейл.

 

 - КОРИГИРАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

В случай, че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Ние разчитаме на точността на Вашата лична информация, която ни предоставяте. Ако тази информация претърпи промени, моля уведомете ни за вашите актуални лични данни на имейл адрес info@banicabg.com.

 

 - ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Можете да поискате изтриване на Ваши лични данни, ако:

 • данните не са ни повече необходими за целите, за които сме ги събрали; или
 • оттеглите съгласието си ние да обработваме Ваши лични данни (и не е налице друго правно основание ние да продължим тяхното обработване); или
 • Вие се противопоставяте на това ние да обработваме данните Ви на основание наш легитимен интерес и ние не успеем да аргументираме наши по-съществени законни причини за обработването; или
 • ние обработваме личните Ви данни в нарушение на Регламента и приложимото законодателство; или
 • ако съгласно приложимото към нас българско законодателство или право на Европейския съюз ние сме длъжни да изтрием Вашите данни.

Ние можем да откажем да изтрием Вашите данни, ако те са ни нужни във връзка с правна претенция, за да спазим наши правни задължения, както и при други случаи, предвидени в Регламента.

 

 - ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Можете да поискате ограничаване на обработващите се Ваши лични данни, ако:

 • оспорвате точността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • Вие се противопоставяте на това ние да обработваме данните Ви на основание наш легитимен интерес, докато ние аргументираме нашето право;
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции.

Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването с изрично Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или негова държава членка.

 

- ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ 

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, само когато са изпълнени следните две условия:

 • обработването на Вашите лични данни се извършва по автоматизиран начин (т.е., това право не се отнася до обработване на данни на хартиен носител); и
 • обработването се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.

Трябва да знаете, че когато упражните правото на преносимост, това не води до заличаването на вашите данни от нашите системи. Вие ще можете да продължите да се ползвате от услугите ни дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също така не засяга първоначалния период на запазване, който се отнася за предадените данни. Можете да упражнявате своите останали права, които са посочени в законодателството и сме изброили тук, докато ние продължаваме да обработваме данните.

 

 - ПРАВО НА ЖАЛБА 

Ако считате, че ние нарушаваме приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право и незабавно да подадете жалба до надзорен орган в Европейския съюз, където живеете, работите, или където се е осъществило твърдяното нарушение на Вашите права. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592). Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

 

- КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ 

За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща info@banicabg.com; чрез формата за контакт на нашите интернет страници, която се намира на уеб-адрес https://banicabg.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81 или да ни изпратите запитването си по пощата или да ни го донесете на следния адрес: София, ул. „св,Киприян" 56.

Можете да поискате да изтрием данните Ви от регистрациите Ви на нашия сайт www.banicabg.com, като ни пишете до горепосочените данни за контакт и ние ще изтрием съобразно Вашето желание профила (акаунта) Ви. За отписване от Бюлетин можете да ни пишете до посочените данни за контакт или да ползвате опциите Отписване/Unsubscribe във всеки промоционален имейл (повече за правото на възражение можете да научите от раздел „Ако Вие възразите срещу използване и съхраняване на Ваши лични данни“, намиращ се по-горе в този документ).

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

Съмнения относно Вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права.

 

- ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ДЕЦА

За нас е от голяма важност опазването на личната неприкосновеност на децата и ние сме особено внимателни при комуникиране с деца. Ние не събираме лични данни на деца под 14 годишна възраст и при всички случаи спазваме изискванията на закона. Ако Вие не сте навършили посочената възраст, на Вас е позволен достъп до интернет страници само със съгласието на Вашите родители или настойници. Ако Вие не сте навършили 14 години, няма да можете да правите онлайн поръчки и да ползвате други онлайн услуги на нашия сайт изискващи обработването на Ваши лични данни.

Ние настоятелно молим родителите редовно да наблюдават и контролират активността на техните деца в интернет. Ако Вие сте родител и имате притеснения относно събирането или използването на лична информация за Вашето дете моля обърнете се към нас чрез координатите, посочени в раздел Как да се свържете с нас.

 

 - КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ 

Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ чрез нашите уеб страници и при възможност, по друг подходящ начин, така че вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица. Вие може да бъдете помолен да прочетете и приемете тези промени, преди да продължи достъпа до интернет страниците ни. Ако ние бихме искали да използваме личната Ви информация за значително различни цели и начин спрямо това, което сме ви казали, ние ще ви изпратим и съобщение на имейл адреса, който сте ни предоставили. Така че вие ще имате възможността за избор в зависимост дали приемате промените в използването на Вашата персонална информация или не.

 

 - КАК ЩЕ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Администратор на личните данни е „СOФИЙСКА БАНИЦА“ ООД, ЕИК 202077922, със седалище и адрес на регистрация гр. София, ул. „СВ.КИПРИЯН“ № 56.

Софийска баница е определил за Длъжностно лице по защита на данните Иво Иванов, имейл: ivo.ivanov@banicabg.com.

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с това Уведомление за поверителност на посочените координати по-горе.

 

Уведомление за поверителност при назначаване на работа

В сила от 25 май 2018г.

Това Уведомление за поверителност обяснява как „Софийска баница“ ООД (наричано „Софийска баница“, „Ние“, „Нас“) обработва Вашите лични данни когато кандидатствате за работа при нас.

Ние се ангажираме да боравим отговорно с личните Ви данни. Настоящото Уведомление  обяснява как събираме, използваме и разкриваме личните данни, свързани с кандидатите за работа при нас.

Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

Какви Лични Данни събираме

Ние събираме следните видове лични данни, когато кандидатствате за работа при нас:

 • Данни, които вие ни предоставяте: Ние събираме и съхраняваме всички данни, които ни предоставяте със заявлението си за работа, включително вашите имена, данни за контакт; снимка, ако сте предоставили такава, данни за притежавано свидетелство за управление на МПС (ако се изисква за позицията, за която кандидатствате, напр. шофьор, доставчик), приложените към заявлението материали (автобиография, придружително писмо, предишен професионален опит, образование, и нашите бележки от проведените с вас интервюта),  чувствителна лична информация относно здравословното ви състояние (ако се изисква за позицията, за която кандидатствате, напр. свързана с приготвяне на храна), и всякакви други данни които ни предоставите, включително кореспонденцията с Вас по време на процеса по наемането ви на работа.
 • Данни от други източници: Ние събираме данни за вас от други източници, включително фирми за набиране на персонал, от референции/ препоръки, които ни предоставяте, уебсайтове и други публично достъпни данни в Интернет. Ние може също да получим данни, които ни предоставяте използвайки уебсайтове на трети лица.
 • Информация, която събираме автоматично: Когато кандидатствате за работа през нашия интернет сайт и не сте забранили използването на бисквитки, ние може да събираме информация изпратена ни от вашия компютър, мобилен телефон и друго устройство за достъп. Например, това включва страниците които достъпвате, IP адреса на вашия компютър, идентификатор на устройството, вида на операционната система, която използвате, вашето местоположение, информация от мобилната мрежа, стандартни уеб лог данни и друга информация, вида на браузера ви и трафика от и към нашия сайт.

 

Личните Ви данни обичайно събираме от Вашите автобиографии (CV), мотивационни писма или препоръки и не изискваме, за целите на подбора на най-подходящите кандидати за работа, оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност.

 

На какви основания събираме ваши лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание за целите на легитимния интерес да извършваме и защитаваме нашия бизнес. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или в интернет сайт за кандидати за работа, е задължително и обработването на тези лични данни от Софийска баница ООД не зависи от Вашето предварително съгласие. Независимо от това, ние гарантираме че личната ви информация ще бъде обработвана честно и безпристрастно с оглед интересите ви и основните ви права и свободи.

За какви цели използваме Ваши лични данни

Ние ще използваме предоставените от вас лични данни за следните цели:

 • да изберем подходящите кандидати за работа, с които да сключим трудови договори;
 • спазване на правни, регулаторни и други изисквания, като спазване на предписанията на държавни инспекции и нормативните изисквания към персонала, работещ в заведения за обществено хранене, упражняване на законни права, защитаване в съдебни спорове и други производства и управление на жалби или искове; спазване на вътрешните политики и процедури.

 

Как споделяме Вашите лични данни

Ние споделяме някои от вашите лични данни със служители от други  отдели на Софийска баница, освен отдела „Човешки ресурси“, за да администрираме и управляваме функционирането на дружеството, включително за да може служителите ни да използват системите ни или да за да ви насочим за други отворени позиции за работа.

Вашите лични данни  се споделят също с  дружества, предоставящи услуги по договор на Софийска баница, като например службата по трудова медицина и доставчици на ИТ хостинг или поддръжка на сайта.

Предаване на лични данни извън България

Ние не предаваме вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

 

Какви са вашите права

Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството):

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме
 2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с вас
 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане
 4. Право да възразите срещу обработването на личните ви данни – когато то се основава на легитимен интерес на Софийска баница, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси или то е нужно за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме
 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

Когато сме поискали съгласието Ви, вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако поискате да оттеглите съгласието дадено на Софийска баница за обработването на личните ви данни, това няма да засегне обработването извършено преди оттеглянето му.

Срок за съхранение

Ние ще съхраняваме вашите лични данни докато приключим процеса на избор и назначаване на подходящ кандидат  на съответното работно място или за толкова време, колкото е необходимо за легитимния интерес на Софийска баница в съответствие с приложимия закон. Ако приемете работата, която ви предлагаме, ние ще съхраняваме личните ви данни през срока на трудовия ви договор в съответствие с отделно Уведомление за поверителност, което ще ви предоставим при приемане на предложението ни за наемане на работа.  Предоставените документи с лични данни на неизбраните кандидати се съхраняват за срок до 6 (шест) месеца от окончателно приключване на процедурата по избор на кандидат, като след изтичане на този срок съхраняваните и предоставени от неизбраните кандидати документи с лични данни се изтриват или унищожават. В случай, че някой кандидат ни е предоставил оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност и не сме го избрали за работа при нас, ще му върнем тези документи, в срока по предходното изречение. В случай, че предварително сте ни дали изричното си писмено съгласие, можем да запазим предоставените от Вас документи за срок до 2 (две) години, с цел да Ви потърсим при последващи процедури за избор и назначаване на нови служители. Ние можем да запазим нашите вътрешни документи, които сме създали в проведената процедура по подбор (заповеди, протоколи за класиране на кандидатите, бележки от интервюта, решения и др. подобни) в срок до 3 (три) години от окончателно приключване на процедурата по подбор.

 Връзки с нас

„СОФИЙСКА БАНИЦА” ООД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:

(а) Иво Иванов – Оперативен Мениджър

(б) Адрес: гр. София, ул. „Св,Киприян“ № 56

(в) E-mail: info@banicabg.com

 

Администратор на личните данни е “СОФИЙСКА БАНИЦА” ООД, ЕИК 202077922, със седалище и адрес на регистрация гр. София, ул. „Св.Киприян“ № 56.

направена по стара традиционна рецепта от 1990г.